Територията на Държавно горско стопанство Широка лъка попада в границите на община Смолян и обхваща землищата на с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища и с.Стойките.

Освен споменатите села на територията на лесничейството се намират и селата : Стикъл, Върбово и Брезе, както и махалите Сливово, Горски дол, Джуркалица, Калевище, Баремска, Соломоня, Кукувица, Гращица, Водата, Заевите, Каврашилска, Маринска, Бърдцето, Дурева и Махмутица.
Територията на държавното горско стопанство се характеризира с типично планински релеф със силно изразена разчлененост и големи превишения. По цялата си площ територията на стопанството е пресечено от множество малки и по-големи реки и долове. Същевременно на много места съществуват характерните за Родопите заоблени и платообразни теренни форми. Издигат се много върхове като: „Солийски връх” – 1650 м, „Турлата” – 1824,8 м, „”Краставата чука” – 2140 м, „Чуката” – 1917 м, „Малък Перелик” – 2175 м и най-високия за района връх „Голям Перелик” – 2193,2 м. Най-ниската точка в стопанството – 846 м се намира по течението на „Широколъшка река” на границата с ДГС – Девин (отд.135 а).
Различията в надморската височина обуславят основните промени в климатично отношение и районирането на горско-растителните пояси и подпояси, които отразяват вертикалното разпределение на горската растителност.

През цялата територия на стопанството в посока югоизток — северозапад преминава река „Широколъшка река”, разделяща територията му приблизително на две равни части. Най-голямата за района река извира под връх „Снежанка”, намиращ се в ДГС – Пампорово. Реката преминава през с.Стойките и с.Широка лъка и към нея естествено гравитират всички по-големи реки и долове, извиращи на територията на стопанството. По-важни притоци, вливащи се в „Широколъшка река” от ляво по течението й са: „Рибя река”, „Луковица”, „Горски дол” и „Катрачукарска река”, а от дясно по течението са „Кукувишка река”, „Върбовска река” и „Караул дере”. Характерни за всички реки и долове протичащи през стопанството са стръмните и много стръмни брегове. Леглата им са дълбоко врязани, особено в средните и долни части на теченията им. Районът, в който се намира територията на държавно горско стопанство – Широка лъка попада в Родопската тектонска област. Срещат се скали от трите основни типа – масивни, метаморфни и седиментни.

Сайт на ДГС Широка лъка

Други публикации