Ваня Йорданова
уредник в Регионалния исторически музей „Стою Шишков” в Смолян

Селото пази ревниво възрожденския си дух. Впечатляващата архитектура на по-голямата част от сградите тук, съхранените фолклорно-музикални традиции, са част от богатото културно-историческо наследство на региона, което привлича туристи от страната и чужбина.

Като ресурс в културния туризъм се очертават и битуващите до наши дни занаяти в селището. Устойчивостта им във времето е плод, както на непосредствените нужди на местното население, така също на любовта и уважението към традицията, която тук се усеща навсякъде. Тук са представени част от характерните за селището занаяти, които все още се практикуват от местни майстори. Акцентира се върху промените, които неизбежно настъпват в тях при адаптирането им към съвременната действителност. Посочват се възможности за тяхното съхранение в бъдеще. Същевременно се очертават някои нови тенденции в областта на народното творчество, намерили израз във все по-често срещаната практика за направата на специфични обредни вещи като мартеници, кукерски маски, да се обвързват с нуждите на пазара.

В по-стари времена Широка лъка е било развито занаятчийско селище. Има данни за добре развито дюлгерството, зидарство, дърводелство, кацарство, абаджийство, шивачество, ковачество, калайджийство, самарджийство и др.

Други публикации